pátek 18. srpna 2023

MODLITBA ZA HOMOSEXUÁLY


Všemohoucí, věčný Bože, 

který jsi stvořil člověka ke svému obrazu, smiluj se nad těmi, kdo tento Tvůj obraz ve svých duších a na svých tělech hanobí hříchy, volajícími k Tobě o pomstu,

který jsi do srdcí lidí vložil přirozený odpor ke smilstvu, homosexuálním zvrácenostem a všem ostatním tělesným neřestem, přiveď ty, kdo se jim oddávají, na cestu pokání a obrácení,

který jsi slovy proto opustí muž své rodiče a přilne ke své manželce a ti dva budou jedním tělem posvětil nerozlučitelný svazek muže a ženy, nedopusť, aby bylo manželství zneuctěno tím, že by za něj byla prohlášena sodomie,

který jsi nejvyšší Zákonodárce a Soudce, pomoz těm, kterým jsi svěřil moc, aby ji využívali k blahu společnosti a ne k jejímu rozkladu přijímáním mravně zvrácených zákonů,

který si přeješ, aby všichni lidé dospěli k pravému poznání a byli spaseni, zachraň homosexuály, oklamané ďáblem a směřující do věčné záhuby.

Pane Ježíši Kriste,

který jsi řekl: Kdo by pohoršil jednoho z těchto maličkých, kteří ve mne věří, pro toho by bylo lépe, aby mu byl na krk uvázán mlýnský kámen a byl hozen do moře nedopusť, aby děti byly vydávány do rukou sodomitských zvrhlíků,

který jsi nám křesťanům předpověděl: Budou vás vydávat soudům dej nám sílu, abychom ze zbabělosti a strachu z pronásledování nemlčeli k homosexualizaci naší vlasti.

Nejsvětější Panno, 

přemožitelko satana, buď nablízku těm, kdo zápasí s homosexuálními sklony, pomáhej jim zvítězit nad pokušeními a dosáhnout věčné blaženosti v nebi.

Amen  

čtvrtek 3. srpna 2023

OTEVŘENÝ DOPIS TĚM, KDO JSOU VYSTAVENI HOMOSEXUÁLNÍM POKUŠENÍM

Bratři a sestry,

věřím, že již toto oslovení Vás přesvědčí, že vůči Vám necítím homofobii, ale naopak jsem k následujícím řádkům veden snahou Vám pomoci. Vím, že jste se stali oběťmi manipulátorů, kteří zneužívají Vašich traumat k politickému, ideologickému a hlavně mravnímu rozvratu společnosti. Tito lidé odvrhli Boha a jeho zákony, řítí se do pekla a chtějí tam strhnout i Vás. Jako katolický křesťan cítím ve svém svědomí povinnost říct Vám pravdu.

To, že je někdo přitahován k osobám stejného pohlaví, může mít různé příčiny. Nikdy to ale nemůže být ospravedlněním pro homosexuální jednání a praktiky. Ten, kdo takto žije, przní své tělo a zároveň ničí to vůbec nejcennější, co člověk má, totiž nesmrtelnou duši a naději na věčný život s Bohem.

Zkuste se zamyslet nad následujícím: Opravdu jde těm, kdo Vám tvrdí, že homosexuální styky jsou přirozené a normální, o Vaše dobro a štěstí? Podívejte se pozorně, co to je za lidi, kteří Vás neustále přesvědčují, že jste utlačovanou menšinou a vyzývají Vás k boji za Vaše údajná práva. Kdyby jim opravdu šlo o Vás, o Vaše pozemské a především věčné blaho, nevyzývali by Vás k páchání odporných hříchů, které volají k Bohu o pomstu.

Na každého z nás přicházejí dnes a denně nejrůznější pokušení, přičemž máme svobodnou volbu se rozhodnout, jak se zachováme. Jsem přesvědčen, že jediná člověka důstojná reakce je snažit se jim nepodlehnout a bojovat o svou duši. A právě k tomuto boji Vás chci povzbudit. Opačné rozhodnutí znamená prohrát úplně všechno. Vždyť co může být strašnějšího, než v okamžiku smrti zjistit, že jsem se nechal oklamat ďáblem a jeho lidskými náhončími  a čeká mne věčné zavržení v pekle? 

A naopak jaké obrovské zásluhy pro věčnost si získáte, když se odvrátíte od hříšného života! Tvrdí Vám, že to nejde, že homosexuální pokušení nelze překonat. Je to jen další lež těch, kdo neví nic o uzdravující síle Kristovy krve, prolité za všechny hříšníky. A Bůh nás nikdy nezkouší nad naše síly.    

Chci Vás ujistit, že se každý den modlím za spásu Vašich duší k Nejsvětější Panně. Kéž se Vám od Ní dostane síly vzdorovat pokušení.

Upřímně a s úctou

Jan Hofírek

(jan.hofirek@seznam.cz)